Наукові видання

Наукові видання (1)

Збірник "Медіадослідження"

Збірник «Медіадослідження» – зібрання наукових праць студентів освітньої програми «Видавничий бізнес, редагування та соціальні комунікації», які є результатом їхнього творчого пошуку у сфері сучасного медіадискурсу. У статтях досліджено актуальні питання видавничої справи та соціальних комунікацій. Для викладачів, студентів і тих, хто цікавиться проблемами в галузі соціальних комунікацій.

Випусковий редактор: К. Бондар, А. Кавун
Науковий редактор: О. Іванченко, О. Погрібна, В. Семенюк
Літературний редактор: А. Тишкевич, В. Нянько, М. Швець
Коректор: Я. Назаренко, Д. Голонько, К. Черниш
Технічний редактор: К. Бондар, Ю. Кліноцька, Д. Федько, В. Мосендз, Н. Напорко
Верстка: К. Бондар, А. Тиха
Дизайн обкладинки: М. Швець

 

 Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика : [монографія]

В. Калько. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – 562 с. ISBN 978-966-920-407-3

У монографії комплексно досліджено український паремійний фонд з огляду на три виміри семіозису: семантику, синтактику, прагматику, що передбачає: когнітивну реконструкцію глибинної семантики прислів’їв, установлення їхніх функцій у тексті та виявлення спектра паремій як мовленнєвих актів. З’ясовано знакову природу прислів’їв як відтворюваних прецедентних висловлень, які зберігають і транслюють прийдешнім поколінням стереотипні уявлення етносу про довкілля, культуру, історію, внутрішній рефлексивний досвід народу, його ціннісні пріоритети. Синтез класичних і новітніх підходів до вивчення українських паремій дав змогу започаткувати нові наукові напрями – семантико-когнітивну та функційно-прагматичну пареміологію.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей.

 

 

Мовна екологія академічного повсякдення

Калько М., Калько В., Погрібний І. Мовна екологія академічного повсякдення : словник-довідник. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2019. 356 с.

Пропоноване видання – це комплексна праця, що поєднує низку словників та довідників, мета яких – протидія трьом основним лінгвоекологічним загрозам сучасного усного та писемного мовлення членів академічної спільноти, яким і адресована ця книжка: викладачам, аспірантам, студентам, адмінскладу вишів. Такими загрозами є академсуржик, академжаргон та анормативікон з огляду на їхні вияви на всіх мовних рівнях: фонетико-фонологічному, морфонологічному, морфемно-морфологічному, дериватологічному, лексико-сематичному, фразеологічному, синтаксичному, текстовому.

Для професорсько-викладацького та адміністративного складу вишів, аспірантів та студентів, а загалом – для всіх, хто залюблений у рідне слово.

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Збірник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови.

У ньому подано вправи щодо особливостей культури ділового мовлення, орфоепічних, акцентуаційних, словотвірних, лексикологічних, морфологічних норм у професійному мовленні, вправи з використанням фахової термінології, мовного етикету в діловому спілкуванні та тестові завдання на закріплення запропонованих тем.

Вправи збірника підібрано відповідно до сучасних тенденцій розвитку української мови та специфіки викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто прагне збагатити свою мовленнєву культуру.

Колектив авторів: Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, Л. П. Боть, О. М. Красовська, В. М. Руденко, Н. П. Руденко, Г. В. Чорновол.

 

Практичний тренінг з української мови за професійним спрямуванням

Практикум побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови.

У ньому розглянуто особливості культури ділового мовлення, орфоепічних, акцентуаційних, словотвірних, лексикологічних, морфологічних норм у професійному мовленні, вправи з використанням фахової термінології, мовного етикету в діловому спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, пунктуації й документознавства. У посібнику вміщено практичні та тестові завдання, які сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної мовної компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто прагне збагатити свою мовленнєву культуру.

Колектив авторів: Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, Л. П. Боть, О. М. Красовська, В. М. Руденко, Н. П. Руденко, Г. В. Чорновол.Рецензенти: : кандидат філологічних наук, доцент Г. А. Ярмоленко; кандидат філологічних наук, доцент Г. Ф. Факшанова.

 

Збірник «Науковий текст: типові анормативи»

Збірник наукових праць «Науковий текст: типові анормативи» упорядковано за результатами науково-практичного форуму.

У межах форуму було висвітлено актуальні питання типологій анормативів у наукових текстах студентських наукових робіт різного рівня складності, зумовлено необхідністю поліпшення якості курсових, кваліфікаційних, дипломних, магістерських робіт студентів, і загалом наукових студій із різних сфер наукових знань. Учасниками форуму вироблено рекомендації для дослідників з метою мінімізації мовних та структурно-логічних анормативів, які трапляються в сучасних наукових дослідженнях. Збірник може бути корисним для студентів, аспірантів, усіх, хто дбає про якість і нормативність наукового тексту.

Відповідальний редактор: Симоненко Т. В., доктор педагогічних наук, професор.

 

Лінгводидактична компетентність майбутнього вчителя-словесника: теоретико-практичний аспект

Створено до ювілею Н. М. Остапенко

Редакційна колегія: Симоненко Т. В., Руденко В. М., Шляхова В. В., Руденко Н. П., Красовська О. М., Боть Л.П., Чорновол Г.В.

Упорядкування В.М.Руденко за редакцією Т. В. Симоненко.

 

Вступ до мовознавства. Тести

Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Українська мова і література» / Укладачі : В. В. Калько, М. І. Калько. – Черкаси, 2015. – 188 с.

З огляду на мету та завдання “Вступу до мовознавства” як початкового, пропедевтичного курсу, що розпочинає вивчення лінгвістичних дисциплін, створює наукову базу для їхнього засвоєння, посібник пропонує систему контрольних тестів, що максимально охоплюють тематику курсу, та короткий словник лінгвістичних термінів, без знання яких неможливе успішне засвоєння програмного матеріалу.

Навчально-методичний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів філологічних спеціальностей.

 

Вісник черкаського університету: філологічні науки

Актуальні проблеми літературознавства та теоретико-літературного, історико-літературного і компаративного спрямування. Виходить 2 рази на рік.

Головний редактор: доктор економічних наук Черевко Олександр Володимирович.

Відповідальний секретар: Калько В. В. кандидат філологічних наук, доц. (відповідальний секретар напряму «Мовознавство»); Скорина Л. В., кандидат філологічних наук, доц. (відповідальний секретар напряму «Літературознавство»).

 

Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові: Монографія.

Калько М.І. Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові: Монографія. – Видання друге, перероблення й доповнення – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 489 с.

У монографії визначено філософський та лінгвістичний статус категорії аспектуальності. На широкому українському мовному матеріалі схарактеризовано універсальну об’єктивну сутність відображуваного феномена, особливості його ідіоетнічної категоризації, класифікації та репрезентації. Уперше в лінгвоукраїністиці досліджено систему аспектуальних класів, яка об’єднує: 1) термінативи, або здійсненники; 2) актвітиви, або діяльники; 3) стативи, або станівники; 4) евентиви, або подійники; 5) релятиви, або відносники; з’ясовано їхню визначальну роль у прогнозуванні аспектуальної поведінки дієслова. Друге видання доповнено коротким словником інгерентно-кореляційних контекстів, які є своєрідною незалежною експертизою суто видового партнерства дієслівних лексем.

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з української мови

Для студентів напряму підготовки 6.02030301 «Українська мова і література» / Укладачі : В. В. Калько, М. І. Калько. – Видання друге, перероблення й доповнення – Черкаси, 2013. – 100 с.
У методичних рекомендаціях з’ясовано особливості організації наукового дослідження під час написання курсової роботи з української мови. Окреслено основні етапи наукового пошуку, рекомендовано сучасну тематику і конкретні теми робіт, подано вимоги до технічного оформлення роботи.

Для студентів філологічних факультетів університетів та викладачів, які керують студентськими науковими роботами.

 

Технологія сучасного уроку рідної мови

У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності.

Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику, зміст якого відповідає сучасним тенденціям формування фахової й методичної майстерності учителів-словесників. Розглянуто в ньому і теоретичні засади їх професійної компетентності, технології конструювання уроків рідної мови. Особливо прислужаться студентам і вчителям спроєктовані моделі усіх типів аспектних уроків та уроків розвитку зв'язного мовлення, основані на інноваційних методах, прийняття і засобах навчання.

 

Світові стандарти сучасної журналістики

Збірник праць присвячено актуальним питанням розвитку засобів масової інформації в Україні та світі, проблемам сучасної журналістської освіти, аналізові вітчизняного мас-медійного простору, лінгвальним аспектам медіадискурсу, а також теорії та історії соціальних комунікацій.

Рецензенти: Богуславський О. В., доктор наук із соціальних комунікацій; Потятиник Б.В., доктор філологічних наук, професор.

Відповідальні за випуск: Цапок О. М., кандидат філологічних наук, доцент; Надточій О. Л., кандидат філологічних наук, доцент.

 

Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови.

У ньому розглянуто особливості культури ділового мовлення, орфоепічних, акцентуаційних, словотвірних, лексикологічних, морфологічних норм у професійному мовленні, вправи з використанням фахової термінології, мовного етикету в діловому спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, пунктуації і документознавства. У посібнику вміщено практичні та тестові завдання, які сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної мовної компетенції.

Колектив авторів: Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, Л. П. Боть, О. М. Красовська, В. М. Руденко, Н. П. Руденко, Г. В. Чорновол.

Рецензенти: доктор філологічних наук, професор В. П. Олексенко; доктор філологічних наук, профессор Л. В. Струганець; дотор педагогічних наук, професор С. О. Караман.

 

Шевченків світ

Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Виходить 1 раз на рік.

Головний редактор: Поліщук В. Т., кандидат філологічних наук, професор.

Відповідальний секретар: Мірошник О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент.

 

Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку

Збірник праць присвячено актуальним питанням розвитку засобів масової інформації в Україні та світі, проблемам сучасної журналістської освіти, аналізові вітчизняного мас-медійного простору, лінгвістичним і літературознавчим аспектам медіадискурсу, а також історії української журналістики.

Рецензенти: Потятиник Б. В., доктор філологічних наук, професор; Сидоренко Н. М., доктор філологічних наук, професор.

Відповідальна за випуск: Бондаренко Т. Г., кандидат філологічних наук, доцент.

 

Мовознавчий вісник

Збірник наукових праць „Мовознавчий вісник” започаткований у 2006 році. Нині це фахове видання із загальнодержавною, регіональною та зарубіжною сферами розповсюдження (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12092 − 96ЗР).

Метою наукового журналу є висвітлення досліджень із різних розділів мовознавства і доробку з сучасних напрямів лінгвістики, залучення до наукової творчості обдарованої молоді.

До складу редколегії фахового збірника входять провідні науковці України та зарубіжжя. Відповідальний редактор − доктор філологічних наук, професор Г. І. Мартинова, відповідальний секретар − кандидат філологічних наук, доцент Т. В. Щербина.

Редколегія видання здійснює ретельний відбір матеріалів: вони підлягають зовнішньому та внутрішньому рецензуванню. Журнал виходить 2 рази на рік. Опубліковано 20 випусків.

 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія

Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Виходить 1 раз на рік.

Головний редактор: Поліщук В. Т., д.філол.н., проф. імені В. І. Вернадського)

Відповідальний секретар: Корецька М. В., кандидат філологічних наук.

Рік заснування: 2000

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I F